วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์

เเละบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์

จังหวัดนครพนม