วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ เเละบุคลากร

กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดอบรมอาสาสมัคร กศน. ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม