วันที่ 1 เมษายน 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นางภัศราภรณ์ ชิดทอง

ข้าราชการครู เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สนง.กศน.จังหวัดนครพนม เเละบุคลากร

กศน.อำเภอโพนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อรับนโยบายจากต้นสังกัดในการปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไป ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม