วันที่ 30-31 มีนาคม 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.

อำเภอโพนสวรรค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยง

จาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม