วันที่  1 มิถุนายน 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค นางสาวกัญญาวีร์ 

กิตติชีวานันท์ ์ ครู กศน.ตำบล ร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเบบครบ

วงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านนาใน หมู่ 1 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม