วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสุขเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม