วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดยคณะครู นำพาประชาชนอำเภอโพนสวรรค์ ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศิริวัฒน์ฟาร์ม  ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร