วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์  พร้อมคณะบุคลากร

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสิมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา ดูแลสุขภาวะอนามัย ห่างไกลยาเสพติด ณ  ห้องประชุม กศน.อำเภอโพนสวรรค์ 

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอโพนสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านยาเสพติด