วันพฤหัสที่ 12 กันยายน  2562  กศน.อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นำโดย นายสุรัตน์  ปุณะตุง  ผอ.กศน.อำเภอดอนจาน  จังหวััดกาฬสินธุ์ 

พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การดำเนินงาน กศน.ตำบล 4 G 

ณ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม