วันที่ 7 มีนาคม 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้

นายศรรักษ์  โอ้น  ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียน ณ

ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม