วันที่ 1 มีนาคม 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิง ปฏิบัตการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมโฆษิต โฆษณสันติ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร