วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ทั้ง 7 ตำบล จัดการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น