วิสัยทัศน์สถานศึกษา
          ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความรู้  มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
อัตลักษณ์สถานศึกษา 
                        
 เอกลักษณ์สถานศึกษา
                        ยึดมั่นคุณธรรม
 
 พันธกิจสถานศึกษา
 
                    จะต้องพัฒนาความสามารถในการจัดและให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่ดี มีกลยุทธ์ มีการบูรณาการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของบุคลากร ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามเพื่อเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ดังนี้
 
 
๑.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.จัดการศึกษาต่อเนื่อง
                   -การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          -ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๓.จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา