ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

 
ข้อมูลทั่วไป
 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  :  ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ    ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 582  หมู่ที่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                                   ๔๘๑๖๐
                            โทร ๐๔๒-๕๘๕๐๗๘  โทรสาร ๐๔๒-๕๘๕๐๗๘
                            E-mail -
                             Website : http://nfephosawan.com/
                            fanpage : https://www.facebook.com/phonsawan.nonformal.education
 
๓.  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนพนม
อำเภอโพนสวรรค์ 
                   โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

    อำเภอโพนสวรรค์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโพนสวรรค์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพนสวรรค์   (Phon Sawan)   15 หมู่บ้าน         5. บ้านค้อ   (Ban Kho)   19 หมู่บ้าน
2. นาหัวบ่อ   (Na Hua Bo)   9 หมู่บ้าน         6. โพนจาน   (Phon Chan)   12 หมู่บ้าน
3. นาขมิ้น   (Na Khamin)   16 หมู่บ้าน         7. นาใน   (Na Nai)   8 หมู่บ้าน
4. โพนบก   (Phon Bok)   11 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโพนสวรรค์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพนสวรรค์และบางส่วนของตำบลโพนจาน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสวรรค์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนสวรรค์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาขมิ้นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนบกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านค้อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนจาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนสวรรค์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาในทั้งตำบล
                   ทิศตะวันออก   ติดเขตอำเภอเมืองนครพนม
 
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอโพนสวรรค์