ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

 
ข้อมูลทั่วไป
 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  :  ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ    ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 528  หมู่ที่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                                   ๔๘๑๖๐
                            โทร ๐๔๒-๕๘๕๐๗๘  โทรสาร ๐๔๒-๕๘๕๐๗๘
                            E-mail -
                             Website : http://nfephosawan.com/
                            fanpage : https://www.facebook.com/phonsawan.nonformal.education
 
๓.  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนพนม
อำเภอโพนสวรรค์ 
                   โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

    อำเภอโพนสวรรค์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโพนสวรรค์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพนสวรรค์   (Phon Sawan)   15 หมู่บ้าน         5. บ้านค้อ   (Ban Kho)   20 หมู่บ้าน
2. นาหัวบ่อ   (Na Hua Bo)   10 หมู่บ้าน         6. โพนจาน   (Phon Chan)   12 หมู่บ้าน
3. นาขมิ้น   (Na Khamin)   16 หมู่บ้าน         7. นาใน   (Na Nai)   8 หมู่บ้าน
4. โพนบก   (Phon Bok)   11 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโพนสวรรค์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพนสวรรค์และบางส่วนของตำบลโพนจาน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสวรรค์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนสวรรค์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาขมิ้นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนบกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านค้อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนจาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนสวรรค์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาในทั้งตำบล
                   ทิศตะวันออก   ติดเขตอำเภอเมืองนครพนม
 
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอโพนสวรรค์