รับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์ (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)

ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วกดส่ง
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครของท่านแล้ว จะมีครู กศน. หรือเจ้าหน้าที่ จาก กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ และให้ท่านเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ มารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

*จำเป็น